Opprette områdesamling med Windows PowerShell

Områdesamling(Site Collection) er web områder vi oppretter i SharePoint. Ved oppretting av områdesamlingen, velger vi web-applikasjon vi ønsker å bruke, tittel til områdesamling, beskrivelse, URL, primær administrator, sekundær administrator, kvote templet og områdemal. SharePoint kommer med en del standard out-of-the-box områdemaler. Disse maler har predefinert stiler, funksjonalitet og utseende. Etter å ha opprettet overordnet område, bygger vi hierarkiet videre med underområder.

Vi kan opprette områdesamlinger ved å bruke Central administration, Stsadm eller Windows PowerShell. Ofte har vi behov for å opprette flere områdesamlinger og bruke grensesnitt i CA kan være tungvint. Så vi kan scripte hele prosessen ved å kjøre kommandoer.

Kjører vi Get-SPWebTemplate, får vi en liste over alle templetene og deres navn, tittel osv. I liste finner vi gruppeområde(Teamsite) har en templet ID STS#0.

New-SPSite -url http://intranett.sharevis.no -template STS#0  -OwnerAlias “sharevisrizwan“  -Name “Powershell Testsite” -Language 1033

1033 er engelsk, og norsk har en id 1044.

Delete site collection:

Remove-SPSite -Identity http://intranett.riz.no -Confirm:$False