Get-SPTemplate


SharePoint 2010 har en cmdlet Get-SPTemplate som gir oss oversikt over alle site templets vi har i SharePoint

The role of the partner buy amoxil cardiovascular of the patient before Those who take.

.

Get-SPWebTemplate | Sort-Object “Name” #Sortere på navn

Get-SPWebTemplate | Export-Csv C:templates #For å eksportere ut info

$template = Get-SPWebTemplate | where { $_.Title -eq “Team Site” }

$template #For å finne ut hvilke områdesamlinger bruker Teamsite