Start SharePoint Central Admin Service in Powershell

The name speaks about itself, SharePoint Central Admin services. That is the service which run Central admin up and running. May be to have some fun you have stopped this service and now want to start it again. And its not for fun you want to start but you must start this service to have Central admin up and running as usual.

If the service is not running that means you must use Powershell to start the service again. So, start the management shell

Put this powershell script to see the actual services:

Get-SPServiceInstance

Here you see the service is stopped.


Now Use this script to start the service while its not easy to start the service using the Guid:

Get-SPServiceInstance | Where-Object {$_.TypeName –eq ‘Central Administration’} |  Start-SPServiceInstance –Confirm

Confirm you action and start the SharePoint 2010 Central Administration again from the start menu. You see CA is working again.

Shallow Copy in SharePoint Server 2010 SP1

You might have heard about the “Shallow Copy” in SharePoint 2010 SP1. What does actually “Shallow Copy” does. To find it out I just used went through the description of the SP1 where I found this information.

Remote Backup Systems (RBS) and shallow copy can decrease downtime and increase efficiency by moving pointers to databases instead of moving databases.

Read further for  more information.  Continue reading

Get-PowerShell -Whatif

I PowerShell, har vi mulighet til å se hva en kommando kommer til å utføre før vi faktisk utfører kommandoen. Parameter vi bruker i PowerShell er -whatif. Et eksempel på dette er å kjøre en get kommando og remove resultat ved piping av get kommandoen.

For SharePoint senario kan det være at jeg vil gjerne slette alle områdesamlinger samtidig men før sletting vil jeg gjerne vite hva kommandoen kommer til å utføre. Les mer.

Continue reading

Get-SPTemplate

SharePoint 2010 har en cmdlet Get-SPTemplate som gir oss oversikt over alle site templets vi har i SharePoint.

Get-SPWebTemplate | Sort-Object “Name” #Sortere på navn

Get-SPWebTemplate | Export-Csv C:templates #For å eksportere ut info

$template = Get-SPWebTemplate | where { $_.Title -eq “Team Site” }

$template #For å finne ut hvilke områdesamlinger bruker Teamsite

Opprette områdesamling med Windows PowerShell

Områdesamling(Site Collection) er web områder vi oppretter i SharePoint. Ved oppretting av områdesamlingen, velger vi web-applikasjon vi ønsker å bruke, tittel til områdesamling, beskrivelse, URL, primær administrator, sekundær administrator, kvote templet og områdemal. SharePoint kommer med en del standard out-of-the-box områdemaler. Disse maler har predefinert stiler, funksjonalitet og utseende. Etter å ha opprettet overordnet område, bygger vi hierarkiet videre med underområder.

Continue reading